Regulamin

Regulamin e-BIKE TEAM działający w ramach właściciela serwisu i organizatora wycieczek rowerowych przez Euromoda Andrzej Skrzypek 43-300 Bielsko-Biała ul.Cieszyńska 90 , NIP 5470082707, Regon 002398580 oraz serwisu internetowego www.ebiketeam.pl

Przedstawiony Regulamin określa Ogólne Warunki Uczestnictwa w wycieczkach rowerowych organizowanych przez e-BIKE TEAM oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.ebiketeam.pl

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy zgłoszenia udziału w wycieczkach rowerowych organizowanych przez e-BIKE TEAM a zamieszczonej na stronie internetowej www.ebketeam.pl

Prawa i obowiązki uczestników wycieczek rowerowych oraz organizatora e-Bike Team określają wydane na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884) ogólne warunki uczestnictwa.

Uczestnik zawierając umowę udziału w imprezie turystycznej deklaruje, że zapoznał się z programem wycieczki rowerowej będącej przedmiotem umowy a przedstawionym na stronie www.ebiketeam.pl, w szczególności z informacjami dotyczącym trasy rowerowej tj jej przebiegu, charakteru trasy, podanego przewyższenia i innych danych dołączonych do opisu danej wycieczki, ponadto posiada odpowiednie przygotowanie kondycyjne, umiejętności techniczne, nie ma przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej oraz bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

Uczestnik wycieczki przyjmuje do wiadomości, że udział w każdej wycieczce a w szczególności rowerowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a także śmierci. Dokonując rezerwacji udziału w wycieczce rowerowej uczestnik oświadcza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w danej wycieczce rowerowej , świadomie i dobrowolnie podejmuje to ryzyko, biorąc w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku, kiedy Uczestnik w trakcie wycieczki nie czuje się na siłach pokonać na rowerze wyznaczonej trasy, zobowiązuje się do kontynuowania wycieczki w busie technicznym zabezpieczającym przejazd.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność, za wszelkie szkody mogące powstać wskutek jego uczestnictwa, w szczególności podczas realizacji zaplanowanych codziennych tras rowerowych. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność organizatora jest określona przepisami prawa. Jest świadomy, że w razie nieszczęśliwego wypadku, także spowodowanego przez innego uczestnika imprezy, nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora wycieczek rowerowych czyli Euromoda Andrzej Skrzypek.

 

Uczestnik zobowiązuje się do jazdy na rowerze w kasku.

Każdy Uczestnik zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania wycieczki rowerowej potrzebnych i wymaganych dokumentów, w tym dowodu osobistego.

Każdy Uczestnik wycieczki odpowiedzialny jest do posiadania sprawnego technicznie roweru spełniającego wymogi obowiązującego Prawa o Ruchu Drogowym, który należy przed wyjazdem oddać do odpowiedniego serwisu technicznego w celu dokonania przeglądu.

Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście.

W czasie udziału w wycieczce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

a) kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób;

b) na przedzie grupy jedzie przewodnik, którego nie wyprzedzamy;

c) na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 m.

d) odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m

e) dopuszczalna jest jazda 2 Klientów wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to zagrożenia dla innych Klientów ruchu drogowego

f) podczas jazdy w grupie każdy z Klientów zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

g) Wycieczkę prowadzi przewodnik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki.

WAŻNE!!!!!!

Organizator wycieczki informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw rowerowych jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu ubezpieczenie nie obowiązuje.

W przypadku stwierdzenia przez pilota wycieczki stanu wskazującego na spożycie alkoholu przez Uczestnika zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego, ma on prawo odmówić dalszej realizacji Umowy. W takim wypadku Uczestnik realizuje dalszą część wycieczki busem asekuracyjnym lub transportem publicznym na własny koszt w przypadku braku asekuracji busa .

Minimalna liczba uczestników wycieczki z pilotem to 8 osób. Chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba osób w terminie określonym w potwierdzeniu zgłoszenia Organizator zobowiązuje się poinformować o tym Uczestników, którzy już zarezerwowali miejsce w danej wyprawie. Rezerwację wraz zaliczką Klient będzie mógł przenieść na inny termin. Możliwe jest również przyjęcie oferty wycieczki indywidualnej przez Uczestnika w tym samym terminie w cenie zaproponowanej przez Organizatora. Możliwe jest również przepisanie się na inną wycieczkę i przeniesienie tam wpłaconych środków jako zaliczki. W przypadku niewybrania żadnej z podanych opcji lub innej zaproponowanej przez Organizatora, bezzwłocznie zwróci on wpłacone środki, a umowa zostanie rozwiązana pisemnym oświadczeniem Organizatora.

Rozwiązanie umowy ze strony Organizatora może mieć również miejsce w przypadku naruszania przez Uczestnika wycieczki powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów

i współżycia społecznego. W takim przypadku ponosi on pełne koszty udziału w

wycieczce .

Za Uczestnika nieletniego odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie,

odbierając go z miejsca trwania wycieczki i pokrywając ewentualne

koszty szkód przez niego wyrządzonych.

Umowa udziału w imprezie turystycznej może być zawarta w imieniu innych osób tylko na podstawie pełnomocnictwa.

Aby dokonać rezerwacji udziału w wycieczce rowerowej należy wypełnić formularz rezerwacji na stronie internetowej www.ebiketeam.pl w zakładce ZAPISY i PŁATNOŚCI i przesłanie go za pomocą poczty e-mail podany na stronie do kontaktu, lub kontakt telefoniczny.

Po przyjęciu rezerwacji wstępnej przedstawiciel Biura skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z osobą, która przysłała formularz rezerwacji lub zgłosiła rezerwację telefoniczne albo za pomocą poczty e-mail, w celu potwierdzenia dostępności miejsca i ustalenia pozostałych kroków w celu realizacji rezerwacji wycieczki.

 

 

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji uważa się za dokonane jeżeli zgłaszający podpisze oraz odeśle pocztą elektroniczną umowę udziału w imprezie turystycznej oraz dokona wpłaty zaliczki w wyznaczonym w umowie udziału terminie lub w przypadku jeśli do rozpoczęcia imprezy zostało mniej niż uzgodnioną liczbę dni dokona pełnej wpłaty w wyznaczonym w umowie udziału terminie.

Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest prawnie niedozwolone.

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w formularzu rezerwacji o szczegółach dotyczących imprezy, otrzymanych od Organizatora wycieczki.

Umowa udziału w imprezie turystycznej może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

Osoba małoletnia może uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego.

Cena imprezy turystycznej podana jest w złotych (PLN).

Cena jest ustalana przez Organizatora dla każdej wycieczki oddzielnie.

Świadczenia dla każdej wycieczki zawarte w cenie są i każdorazowo wymienione w opisie wycieczki w punkcie warunki z podaniem ich ceny.

Terminy płatności i sposób rezygnacji z wycieczki.

Rezygnację lub informację o zmianie Wyprawy należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail.

Wycieczki jednodniowe.

W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z wycieczki w okresie powyżej 7 dni przed wycieczką bez ponoszenia dodatkowych kosztów – zaliczka jest zwracana.

W przypadku rezygnacji z wycieczki w okresie 14-7 dni przed datą jej rozpoczęcia koszt rezygnacji wynosi 70% wartości ceny wycieczki.

W przypadku rezygnacji z wycieczki poniżej 3 dni przed datą jej rozpoczęcia koszt rezygnacji wynosi 100% wartości ceny wycieczki. Po uzgodnieniu z Organizatorem można przenieś

wpłacone środki na inną wycieczkę.

Wycieczki 2-3 dniowe i weekendowe.

W miarę możliwości i wolnych miejsc można przesunąć rezerwację na inny termin lub zrezygnować z wyprawy w okresie powyżej 14 dni przed wycieczką bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie pomiędzy 14-7 dni przed wycieczką nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki chyba że Organizator przeniesie zaliczkę na inną wycieczkę.

W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce w terminie poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki zwracamy tylko 30% wartości ceny, jeśli miała miejsce pełna wpłata za wycieczkę. W przypadku braku pełnej wpłaty za wycieczkę zaliczka nie jest zwracana.

Wycieczki specjalne.

W przypadku rezygnacji z wycieczki w okresie powyżej 30 dni przed jej rozpoczęciem nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki, zwracamy tylko dopłatę do 100% wartości ceny wycieczki, jeśli miała miejsce.

Koszt rezygnacji w okresie 29-7 dni przed rozpoczęciem wycieczki wynosi 50% jej ceny .

W przypadku rezygnacji poniżej 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki koszt wynosi 80% ceny udziału w wycieczce.

BRAK kosztu rezygnacji z każdej wycieczki, jeśli na miejsce rezygnującej osoby zgłosi się inna osoba i weźmie w niej udział zamiast osoby rezygnującej. W takim wypadku zwrot wpłaty za wycieczkę osobie rezygnującej zostanie dokonany do max 3 dni po zakończeniu Wyprawy.

W przypadku odwołania wyjazdu z naszej strony, zwracamy 100% wpłat.

Rezygnację lub informację o zmianie wycieczki należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail podany na stronie www.ebiketeam.pl

W przypadku indywidualnych wypraw „na zamówienie” koszty rezygnacji reguluje bezpośrednio umowa z Klientem.

Dla każdej wycieczki podajemy termin dla wpłaty zaliczki oraz termin całkowitej zapłaty w formularzu rezerwacyjnym. Przy krótkim terminie zapłaty prosimy o wysłanie potwierdzenia zapłaty w uzgodnionej formie.

Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy turystycznej.

Uczestnik wycieczki może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wybranej wycieczce wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy udziału obowiązki.

Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.

Organizator wycieczek rowerowych e-BIKE TEAM ma prawo do modyfikacji programu imprezy turystycznej, w szczególności spowodowanych warunkami meteorologicznymi.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@ebiketeambb.pl lub poczty tradycyjnej, nie później niż 30 dni po zakończeniu wycieczki rowerowej.